Het regiebureau Actueel POP 2014-2020 POP 2007-2013 POP 2000-2006 Subsidies Reacties
logoutNederlands

Actueel

Eerste Comité van Toezicht POP3

Op 24 juni 2015 heeft de eerste vergadering van het Comité van Toezicht POP3 (CvT) plaatsgevonden. De vergadering stond in het teken van kennismaking: een kennismaking met het programma én onderlinge kennismaking. Maar er zijn ook direct al veel inhoudelijke zaken besproken. Zo is het Reglement van Orde voor het overleg vastgesteld.

Het CvT zal niet alleen adviseren over POP3- zaken, maar ook over POP2-aangelegenheden. Het Comité heeft kennisgenomen van de stand van zaken POP2, zowel financieel als uitvoeringstechnisch. Het Comité heeft het Jaarverslag over de uitvoering POP2 over 2014 besproken en positief geoordeeld over indiening van dat verslag bij de Europese Commissie. In het Jaarverslag wordt geconcludeerd dat de uitvoering financieel achterblijft, hetgeen reden is voor zorg. Dit jaar moeten nog veel projecten worden afgerond en gedeclareerd. Mogelijk dat later dit jaar nog een aanpassing van het POP2 noodzakelijk zal blijken te zijn om tot volledige besteding van het beschikbare budget te kunnen komen.

LEADER
Met betrekking tot POP3 heeft het Comité kennis genomen van de stand van zaken ten aanzien van de advisering over de door Locale Actie Groepen ingediende Lokale Ontwikkelings Strategieën. Het Comité heeft uitgebreid gesproken over de voor POP3 te hanteren criteria voor de selectie van projecten en de werkwijze voor de selectie van de beste projecten. Het aan het Comité voorgelegde overzicht met criteria is een uitputtende lijst, waarbij verschillende van de criteria op de lijst bij een openstellingsbesluit nader geconcretiseerd kunnen worden. Zo kan iedere openstelling worden afgestemd op de gewenste beleidsdoelen, rekening houdend met de lokale omstandigheden en beleidsmatig noodzakelijk geachte subsidiemogelijkheden. Het Comité heeft positief geadviseerd over de voorgestelde criteria.

Aanpassing POP3 programmawijziging
Een ander belangrijk bespreekpunt waren de voorgestelde aanpassingen van het goedgekeurde POP3. Hoewel het programma nog maar recentelijk is goedgekeurd, was toch al bekend dat bepaalde aanpassingen op korte termijn nodig waren. Dit heeft onder meer te maken met het beschikbaar komen van extra middelen, te weten de gelden die overgeheveld worden vanuit het budget voor de directe betalingen naar het POP3. In het voorstel wordt aangegeven op welke wijze deze gelden verdeeld zullen worden. Daarnaast heeft de wijziging betrekking op aanpassingen in het systeem van agrarisch natuurbeheer. In plaats van een systeem, waarin individuele agrariërs een contract afsluiten voor agrarisch natuurbeheer, zal in de toekomst gewerkt wordt met collectieve contracten. Groepen van agrarische ondernemers en andere landbeheerders sluiten gezamenlijk een contract af met de overheid. Op deze manier kan het agrarisch natuurbeheer naar verwachting efficiënter én effectiever worden.

Communicatiestrategie en Plattelandsnetwerk
Het Comité heeft tien werkdagen de tijd gekregen om opmerkingen bij deze wijzigingsvoorstellen te maken. Daarna zal het voorstel voor aanpassing van het POP3 bij de Europese Commissie worden ingediend. Tot slot heeft het Comité positief geadviseerd over de communicatiestrategie POP3 en het plan voor de werkzaamheden van de Netwerk Support Unit van het Nationale Plattelandsnetwerk; tevens is kennisgenomen van het werkplan van het Regiebureau POP. In korte tijd, anderhalf uur, zijn veel verschillende zaken aan de orde geweest. Een volgende vergadering wordt eind 2015 voorzien.